ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN LINBOS.

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Linbos: de eenmanszaak, gevestigd te Susteren, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90243226.

Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Linbos om een offerte tot verkoop en levering van goederen en/of diensten verzoekt en/of Linbos daartoe opdracht geeft en/of met Linbos een overeenkomst tot verkoop en levering van goederen en/of diensten sluit. 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Linbos en Koper ter zake de levering van goederen en/of het verrichten van diensten. 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en leveringen van goederen en diensten van Linbos tegenover Koper, tenzij schriftelijk tussen Linbos en Koper uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opvolgende aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en leveringen, hoe ook tot stand gekomen. 

2.2 De toepasselijkheid van de eventueel door Koper gehanteerde inkoopvoorwaarden wordt uitgesloten, tenzij deze met betrekking tot een specifieke overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk door Linbos worden aanvaard. Deze aanvaarding brengt niet met zich mee dat de inkoopvoorwaarden ook op andere overeenkomsten met Koper van toepassing (zullen) zijn. 

2.3 Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan door Koper slechts een beroep worden gedaan indien deze door Linbos schriftelijk zijn aanvaard. 

3. Offertes 

3.1 Alle door Linbos gedane offertes, opgegeven prijzen en levertijden zijn vrijblijvend. Herroeping van de offerte door Linbos is te allen tijde mogelijk. Ook na aanvaarding door Koper is herroeping mogelijk, mits de herroeping onverwijld na de ontvangst van de aanvaarding geschiedt. 

3.2 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Linbos daaraan niet gebonden, tenzij Linbos schriftelijk met dit nieuwe aanbod instemt. 

3.3 Aan reclamemateriaal, brochures, verkoopdocumentatie e.d. kunnen geen rechten worden ontleend. 

4. Overeenkomsten 

4.1 Linbos heeft te allen tijde het recht een order zonder opgave van reden te weigeren, zonder dat Linbos hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. 

4.2 Overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten komen eerst tot stand na een schriftelijke (order)bevestiging van Linbos aan Koper dan wel na (begin van) feitelijke uitvoering door Linbos dan wel door een andere (stilzwijgende) aanvaarding door Linbos. De inhoud van een schriftelijke (order)bevestiging van Linbos is bindend voor partijen indien deze niet binnen twee werkdagen na dagtekening door Koper schriftelijk is betwist. Deze bepaling geldt ook ten aanzien van aanvullingen en/of wijzigingen op een overeenkomst. 

4.3 Indien een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, is Koper volledige betaling verschuldigd voor de ingevolge die overeenkomst reeds voor Koper geproduceerde of van derden betrokken zaken en verrichtte werkzaamheden, zulks onverminderd het recht van Linbos op volledige schadevergoeding. 

5. Prijzen 

5.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de door Linbos opgegeven of met Linbos overeengekomen prijzen in euro’s en exclusief btw, transport- en afleveringskosten en/of (andere) belastingen of heffingen, gebaseerd op levering af fabriek. 

5.2 De verkoopprijzen zijn gebaseerd op kostencomponenten die gelden op het moment van de offerte aan of de overeenkomst met Koper. Indien voor de datum van levering één of meer kostencomponenten een verandering ondergaan, is Linbos gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te veranderen. 

5.3 Linbos is gerechtigd meerwerk c.q. nader overeengekomen werkzaamheden, zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, volledig aan Koper te factureren. Het ontbreken van een schriftelijke order tot meerwerk c.q. nader overeengekomen werkzaamheden laat de aanspraken van Linbos op volledige vergoeding daarvan onverlet. 

6. Leveringen 

6.1 Goederen worden geacht door Linbos te zijn geleverd en door Koper te zijn aanvaard: 

a. bij levering ‘af fabriek/exw’: zodra de goederen in of op het vervoermiddel zijn geladen; 

b. bij levering ‘franco huis/DDP’: zodra de goederen -waarvoor Linbos het transport verzorgt c.q. laat verzorgen- zijn aangekomen bij het in de (order)bevestiging en transportdocument genoemde afleveradres, zijn gelost en vervolgens door Koper in ontvangst zijn genomen door ondertekening van het transportdocument, afleveringsbon of ander soortgelijk document. 

6.2 Vanaf het moment van levering komen de goederen voor rekening en risico van Koper. 

6.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering ‘af fabriek’. 

6.4 Ingeval is overeengekomen dat Linbos goederen op locatie c.q. ter plaatse voor of namens Koper installeert, vindt levering direct na voltooide installatie plaats, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Linbos. 

6.5 Ingeval levering ‘af fabriek’ is overeengekomen, maar Koper (achteraf) desalniettemin wenst dat de goederen door of namens Linbos bij hem worden bezorgd en Linbos daarmee instemt, blijft sprake van een levering “af fabriek”. In dat geval is Linbos gerechtigd de kosten voor het transport van de goederen bij Koper in rekening te brengen. 

7. Levertijden 

7.1 Door Linbos opgegeven levertijden zijn te allen tijde gesteld bij benadering en nimmer als fatale termijn. 

7.2 Linbos zal zich inspannen de opgegeven of overeengekomen levertijd zoveel mogelijk na te komen. Bij overschrijding van de levertijd, dient Koper Linbos per aangetekend schrijven een termijn te gunnen van tenminste gelijk aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd om alsnog te leveren c.q. te presteren. Koper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover Linbos niet binnen de hiervoor bedoelde (extra) gegunde termijn alsnog door Linbos is nagekomen. 

7.3 Overschrijding van de opgegeven of overeengekomen of gegunde (als bedoeld in het voorgaande lid) levertijd verplicht Linbos niet tot enige schadevergoeding, zowel direct als indirect en zowel jegens Koper als jegens derden. Overschrijding van de levertijd geeft Koper niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. 

7.4 Linbos is gerechtigd de door haar verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen. 

7.5 Koper dient binnen de gestelde termijn dan wel op de overeengekomen datum de goederen af te nemen. Ingeval Koper daarmee in gebreke blijft, is Linbos bevoegd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. De schade wordt daarbij ten minste begroot op de overeengekomen prijs van de niet afgenomen goederen, vermeerderd met de kosten die Linbos heeft moeten maken ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door Koper.

8. Reclameren 

8.1 Direct bij levering dienen de goederen door Koper op gebreken en hoeveelheid te worden gecontroleerd. 

8.2 De melding van gebreken en/of verkeerde hoeveelheid dient per aangetekend schrijven aan Linbos te geschieden binnen acht dagen na levering van de goederen, bij gebreke waarvan Koper wordt geacht de goederen zonder enig voorbehoud te hebben geaccepteerd en het recht van Koper tot reclameren is komen te vervallen. 

8.3 Elke reclame dient te geschieden onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten/gebreken. 

8.4 Geringe beschadigingen die de gebruiksmogelijkheid van de goederen niet (wezenlijk) beïnvloeden kunnen niet als gebrek worden aangemerkt. 

8.5 Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid van door hem aan Linbos verstrekte gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van de order. 

8.6 Linbos aanvaardt geen reclames indien het gebrek een gevolg is van een door Koper voorgeschreven constructie en/of werkwijze dan wel van door derden geleverde goederen en/of diensten. 

8.7 Reclame zal Koper in geen geval het recht geven tot ontbinding, opschorting of verrekening. 

8.8 Indien enig bezwaar omtrent geleverde goederen door Linbos wordt erkend, is zij gerechtigd, in overleg met Koper, de betreffende goederen te vervangen, dan wel voor de betreffende levering of een deel daarvan de factuur aan Koper (gedeeltelijk) te crediteren. 

9. Betalingen en zekerheden 

9.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen facturen zonder opschorting, korting of verrekening binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

9.2 Indien betaling binnen voormelde termijn uitblijft, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand van het openstaande bedrag van de facturen. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag van de facturen, dit met een minimum van € 200. 

9.3 Betalingen strekken tot voldoening vooreerst van renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men), ook indien Koper te dien aanzien anders aangeeft. 

9.4 Linbos heeft het recht de levering van goederen en/of diensten voor Koper op te schorten indien deze in gebreke blijft met tijdige betaling. 

9.5 Koper zal op eerste verzoek en ten genoegen van Linbos (genoegzame) zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van Koper jegens Linbos. Indien Koper niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van Linbos voldoet, is laatstgenoemde gerechtigd de levering van goederen en diensten onmiddellijk op te schorten en is Koper in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 

10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Linbos behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen van Linbos op Koper uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan. 

10.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht van de goederen plaats. 

10.3 Indien en voor zover door Linbos geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan Linbos zich de eigendom van de geleverde goederen heeft voorbehouden, is Linbos gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, en wordt Linbos voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Koper daartoe gemachtigd, haar zaken terug te nemen en is Koper verplicht Linbos in dat kader toegang te verlenen tot alle voor hem toegankelijke en/of in gebruik zijnde ruimten en terreinen, één en ander onverminderd het recht van Linbos om van Koper (volledige) schadevergoeding te vorderen. 

10.4 Koper is binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening bevoegd de door Linbos geleverde goederen, waarvan laatstgenoemde nog eigenaar is, aan derden te verkopen en te leveren. Koper verliest deze bevoegdheid zodra Koper jegens Linbos in verzuim is dan wel Linbos deze bevoegdheid schriftelijk intrekt. 

10.5 Na be- of verwerking van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen wordt Linbos (mede) eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal Koper deze zaken van rechtswege gaan houden voor Linbos. 

10.6 Het is Koper verboden op de door Linbos geleverde en nog niet betaalde goederen een pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen noch deze goederen te bezwaren met enig ander (beperkt) recht. 

11. Tekeningen, berekeningen en adviezen 

11.1 Linbos is niet verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens Koper verstrekte tekeningen, berekeningen en andere gegevens. Koper is volledig aansprakelijk voor de juistheid van alle door of vanwege hem verstrekte (technische) gegevens en Linbos is niet gehouden tot enigerlei controle daarvan. 

11.2 Indien tekeningen en/of berekeningen van de goederen worden gemaakt door Linbos zullen deze (ter accordering) aan Koper worden toegezonden. Nadat Linbos schriftelijke goedkeuring heeft ontvangen van Koper ter zake deze tekeningen en berekeningen, zal Linbos aanvangen met de productie van de goederen. 

11.3 Alle door Linbos vervaardigde tekeningen en berekeningen blijven haar eigendom. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linbos gebruiken of overnemen van de daarop voorkomende details alsmede het aan derden ter inzage geven daarvan, is niet toegestaan. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is Koper voor iedere overtreding aan Linbos een direct opeisbare boete verschuldigd van € 7.500,00, onverminderd het recht van Linbos op volledige schadevergoeding. 

11.4 Door of vanwege Linbos gegeven adviezen of gedane voorstellen of aanwijzingen inzake materialen, constructies, uitvoeringen en toepassingen zijn steeds vrijblijvend. Linbos is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die door adviezen of voorstellen of aanwijzingen van Linbos mochten ontstaan. 

12. Garanties 

12.1 Linbos staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en diensten in overeenstemming met hetgeen Koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. 

12.2 Indien mocht blijken dat de door Linbos geleverde zaken een onjuiste samenstelling, structuur of afmeting en/of onvoldoende kwaliteit(en) hebben en/of door Linbos verrichte werkzaamheden ondeugdelijk blijken, zal Linbos de werkzaamheden verbeteren, de gebreken (doen) herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar (doen) stellen, de betreffende goederen door soortgelijke vervangen, dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Linbos. 

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring 13.1 Linbos is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade als gevolg van een onjuiste samenstelling, structuur of afmeting en/of onvoldoende kwaliteit(en) van de door haar geleverde goederen en/of door haar verrichte werkzaamheden/diensten en/of voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Linbos. Linbos is (derhalve) niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds. 

13.2 Iedere contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Linbos is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Linbos, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 

13.3 Linbos aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van door haar ingeschakelde onderaannemers en leveranciers en van allen die direct of indirect door Linbos te werk zijn gesteld en/of aan haar diensten verlenen. 

13.4 Iedere vordering op Linbos, tenzij deze door haar is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering. 

13.5 Koper vrijwaart Linbos volledig tegen alle aanspraken van derden – en alle daaruit voor Linbos voortvloeiende kosten – ter zake van schades, waaronder maar niet uitsluitend voor aanspraken van derden als gevolg van onjuistheden in gegevens, tekeningen e.d. die door of namens Koper aan Linbos zijn verstrekt ten behoeve van (de uitvoering van) de overeenkomst. 

14. Overmacht 

14.1 Indien Linbos door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Linbos gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Koper kan in dat geval nimmer enig recht op vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden. 

14.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Linbos bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van LINBOS kan worden verlangd, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk leveren/presteren door haar toeleveranciers /productiemiddelen, het in gebreke zijn van de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde vervoerders, verkeersbelemmeringen, oorlog en oorlogsgevaar, in- en uitvoerverboden of andere maatregelen van enige Nederlandse of buitenlandse overheidsinstantie die de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk maakt, vorst, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, waterschade, diefstal, storing in de levering van de grond- en hulpstoffen of energie en defecten aan productiemiddelen. 

15. Verrekening 

15.1 Linbos is gerechtigd om vorderingen van Koper op Linbos uit welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen van Linbos op Koper uit welke hoofde dan ook. 

16. Ontbinding en opschorting 

16.1 Linbos is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk bij buitengerechtelijke verklaring te ontbinden: 

a. indien het faillissement, de surseance of de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van Koper wordt aangevraagd of uitgesproken, of; 

b. indien Koper zijn bedrijfsuitoefening staakt, zijn onderneming (deels) wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of; 

c. indien Koper onder bewind wordt gesteld. 

16.2 Koper verklaart afstand te doen van zijn recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op te schorten. 

16.3 Indien Koper tekort schiet of bij Linbos het vermoeden bestaat dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van zijn verbintenissen uit een met LINBOS gesloten overeenkomst of de wet, is LINBOS gerechtigd de nakoming van haar verbintenissen op te schorten, totdat Koper al zijn verbintenissen is nagekomen, ook indien de tekortkoming niet aan Koper toerekenbaar is. 

16.4 Indien LINBOS op grond van haar op dat moment bekende informatie in redelijkheid heeft gemeend haar verplichtingen op te mogen schorten, is zij niet gehouden Koper schadeloos te stellen indien achteraf mocht blijken dat het opschortingsberoep niet (volledig) rechtsgeldig is geweest. 

17. Geschillen 

17.1 Op de rechtsverhouding tussen Linbos en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.